وبسایت "دانشجویان پزشکی اردبیل"

وبسایتی اطلاع رسانی  تحت مدیریت دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد.